Välkommen till Svensk Våtmarksfond

Våtmarksfonden är en stiftelse, som bildades 1995. I Fonden samarbetar Svenska Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening (SOF), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Världsnaturfonden (WWF). H.M. Konungen är Fondens höge beskyddare.

Initiativet togs av Svenska Jägareförbundet och grundade sig på att
70% av de våtmarker som fanns i Sverige i början av 1900-talet försvunnit genom dikningar och sjösänkningar av jordbruks- och skogsmark och genom tätorternas utbyggnad.
Skälen till bildandet av Fonden var också att uppnå större effekt i våtmarksarbetet med vårt lands främsta naturvårdsorganisationer och med insikt om den negativa trenden för våtmarksberoende arter både nationellt och internationellt.
Ett väl fungerande samarbete mellan dessa fyra organisationer är lätt att förstå då alla fyra gör stora satsningar för en rikare våtmarksmiljö.